Korrekt medisinsk koding er av stor betydning for mange områder i helsetjenesten!

 

På denne siden hos medtek.no finnes oversikter, detaljer og aktuell info innen fagområdet medisinsk koding,
spesielt om kodepraksis og kodingskvalitet.

Hovedvekten er på utredninger om og revisjoner av kvalitet i medisinsk koding.

 

Redaktør er Arnt Ole Ree, for MedTek og eMedice as

 

Helsemyndighetenes websider for medisinsk koding finnes bl.a. på følgene lenker:

 

Direktoratet for e-helse:  https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/helsefaglige-kodeverk

Helse Sør-Øst RHF: https://helse-sorost.no/Documents/Kvalitet%20og%20pasientsikkerhet/Medisinsk%20koding%20v1.pdf

Helsedirektoratet:
(Info om finansieringsordninger basert på koding) https://helsedirektoratet.no/finansieringsordninger

 

For oversikt over tidligere gjennomførte revisjoner mht. medisinsk koding - se nederst på siden.

Den siste omfattende revisjonen som ble gjennomført av Riksrevisjonen

Rapport fra Riksrevisjonen 2017

Om Riksrevisjonens undersøking medisinsk kodepraksis i spesialisthelsetjenesten  – Dokument 3:5 (2016−2017)
 
Medisinsk koding betyr å omsette tekstlige beskrivelser av diagnoser og prosedyrer i pasientjournalen til koder. Ved å bruke koder i stedet for vanlige diagnoser kan aktører i helsesektoren bruke informasjonen til statistikk, helseovervåkning og forskning. Et viktig formål med medisinsk koding er derfor å få oversikt over sykdommer i befolkningen, og hvordan forekomsten av sykdommer varierer med tid og sted. Videre danner kodene grunnlag for administrasjon, finansiering, styring og kvalitetssikring av spesialisthelsetjenester i hele beslutningskjeden, fra Helse- og omsorgsdepartementet og ned til de ulike avdelingene ved sykehusene.
 
Målet med undersøkelsen har vært å belyse hvordan helseforetakene sikrer at de medisinske kodene kan brukes til styring og finansiering.

Svak kvalitet på den medisinske kodingen gir mange feil i helsestatistikken og har derfor negative konsekvenser for styringen og finansieringen av spesialisthelsetjenesten. – Helseforetakene må sørge for at legene får god nok opplæring i koding, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Følgende dokumenter bør studeres:

Pressemelding 28-03-2017: SvakKodekvalitetGarUtOverStyringenAvSpesialisthelsetjenesten.pdf

Sammendrag: Sammendrag35.pdf

Hovedrapport: Dokument 3:5 (2016−2017)

Status tiltak kodingskvalitet

Nasjonal internrevisjonen i 2011 pekte på en rekke områder og ga anbefalinger om tiltak for oppfølging av medisinsk til de regionale helseforetakene.

 

Helse Sør-Øst: Hva som har skjedd i RHF (og nasjonalt som HSØ har deltatt i) mht. medisinsk koding etter revisjonen i 2011, kan sammenfattes gjennom å vise til en del utredninger

og tiltak på bakgrunn av HSØ styresak av 17/11-2011.

 

 

Nasjonal internrevisjonen i 2011 - hovedrapport

Helse Sør-Øst styresak av 17/11-2011  Nasjonal Internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene - resultat og oppfølging

 

I Helse Sør-Øst RHF styresak 081-2011ble det foreslått å utvikle følgende tiltak, som er nærmere omtalt i styresaken. 

  • Videreføring av en tverrfaglig sammensatt ressursgruppe for kodingskvalitet i RHF. 
  • Styrking av opplæring og oppfølging av medisinsk koding generelt. 
  • Oppdatering og videreutvikling av e-læringsprogrammet i medisinsk koding i samarbeid med helseforetakene og Helsedirektoratet. 
  • Omlegging av arbeidsflyt i kodingsprosess i tråd med forslagene i revisjonsrapporten. 
  • Etablere et prosjekt for utvikling av IKT-basert prosesstøtte for medisinsk koding. 
  • Helse Sør-Øst RHF vil ta initiativ til at kodingen i større grad utføres av godt kvalifiserte kodere.

 

Utredning om medisinsk koding v/ Helse Sø-Øst RHF

Som oppfølging av styresaken ble det utarbeidet en omfattende utredning om medisinsk koding i inn og utland (2012) tilgjengelig for nedlastning.

Medisinsk koding. Tiltak som kan sikre at medisinsk koding utføres av godt kvalifiserte kodere. Kartlegging av opplegg for medisinsk koding i utvalgte land:

Opplæring av kodere, gjennomføring av koding og oppnådde resultater. Helse Sør-Øst, 2013.

Utredningen konkluderer med at Helse Sør-Øst RHF bør satse på at godt kvalifiserte kodere bistår eller utfører kodingen. Dette krever en omorganisering av kodingsarbeidet

med økt fokus på opplæring, erfaring og krav til kodepraksis. Det foreslås å overføre deler av kodingen for innlagte pasienter fra legene til utdannede kodere.

Det må imidlertid også etableres et team med kvalifiserte kodeansvarlige leger innen hver avdeling eller fagområde, som sammen med kodere har rutiner for

å sikre god kodingskvalitet. Ledelsesengasjement er viktig. Erfaring viser at kodingskvaliteten øker der ledelsen prioriterer kodearbeidet.

Etablering av et forum for kodingskvalitet i regionen kan også være et godt tiltak.

 

På side 6 i rapporten fremgår tiltakspakken i Helse Sør-Øst RHF som forhåpentligvis kan føre til mer pålitelig rapportering data til NPR (og videre sekundærbruk av kliniske data) samt danne korrekt grunnlag for lokal statistikk og oversikt samt benchmarking mellom sammenliknbare klinikker/helseforetak.

Saken ble drøftet i ledergruppen i Helse Sør-Øst 120313. Utredningen og ulike forslag ble etter interne drøftinger presentert for Legeforeningen og helsemyndigheter og drøftet i fagdirektørmøtet. En omfattende omlegging av medisinsk koding bør helst  skje i nasjonal regi etter mer detaljerte analyser i forhold til omfang og behov for ressurser.

Det er mye som taler for at medisinsk koding bør profesjonalisering og effektiviseres, det fremgår også tydelig av gjennomførte revisjoner av kodepraksis og kodingskvalitet gjennom de siste 10 årene, jf. historikk nedenfor.

 

Prosjektet «Omlegging av medisinsk kodepraksis» ved Sykehuset Telemark HF

Sykehuset Telemark HF startet i 2015 med kodepilot på Seksjon for Plastikkirurgi. Tidligere har legene satt diagnosekoder (ICD-10), mens ny metodikk innebærer at koderådgivere setter diagnosekoder på bakgrunn av legenes tekstlige beskrivelse. På bakgrunn av gode resultater, ble denne arbeidsmetodikken videreført til Avdeling for Barne- og Ungdomsmedisin og Seksjon for Gastrokirurgi. Prosjektet hadde oppstart 01.01.17 med prosjektslutt 31.08.17.

Les mer om prosjektets mål og resultater i informasjonsbrev mai 2017 fra Sykehuset Telemark.

 

 

Nasjonal kodingsmodul


Korrekt medisinsk koding er en nødvendig forutsetning for god dokumentasjon og rapportering av virksomheten i helsetjenesten. Ulike undersøkelser av medisinske journaler i flere helseforetak de siste årene viser imidlertid at kvaliteten på den medisinske kodingen ikke er tilfredsstillende og bør forbedres. Undersøkelsene viser også at det er liten forbedring fra år til år. Manglende IT-basert beslutningsstøtte i kodingsprosessen er blitt identifisert som en av flere mulige kilder til feilkoding.
 
For å møte utfordringene ved manglende IT-støtte i kodingsprosessen, har Helsedirektoratet i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF igangsatt Forprosjektet Nasjonal kodingsmodul. Hensikten med en nasjonal kodingsmodul integrert med EPJ, og IT-støtte i medisinsk koding generelt, er å bidra til å sikre kvaliteten av primærkodingen. Dette omfatter ikke sekundærklassifisering som for eksempel DRG-gruppering.

I 2012 utarbeidet Helse Sør-Øst i samarbeid med Helsedirektoratet en forprosjektrapport om  Nasjonal kodingsmodul sammen med en kost/nytteanalyse.

Forprosjektet er nå avsluttet. Følgende rapporter foreligger fra forprosjektet:
  • Funksjonelle og tekniske krav til IT-støtte i medisinsk koding
  • Kostnytte-/kostvirkningsanalyse av IT-støtte i medisinsk koding

Rapportene finnes her:

Prosjektrapport-Nasjonal_kodingsmodul-kravspesifikasjon-v10 (pdf, 1.6M)

Prosjektrapport-Nasjonal_kodingsmodul-kostnytteanalyse-2012-12-07 (pdf, 563k)

Oversiktlige presentasjoner fra arbeidet:

Referansegruppemøte fpNKM 2012-11-07

Kodingsmodul - bakgrunn møte 071112-forkortet

 

 

 

Utredninger har pågått i mange år. Mye er utredet -lite er utført!

 

 

Bedre kvalitet på medisinsk koding i spesialisthelsetjenesten
Rapport fra et samarbeidsprosjekt mellom de regionale helseforetakene og Helsedirektoratet


Utgitt: Oktober 2008

 

Rapporter fra Riksrevisjonen, Statens helsetilsyn og Avregningsutvalget konkluderer med at kvaliteten på medisinsk koding må bli bedre.
Etter oppdrag fra Helsedirektoratet har en arbeidsgruppe med representanter fra Helsedirektoratet, de regionale helseforetakene og KITH (Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren) i denne rapporten fremmet konkrete tiltak for å oppnå bedre kvalitet i medisinsk koding i spesialisthelsetjenesten.

 

 Arbeidsgruppen leverte sin rapport høsten 2008. I rapporten presenteres konkrete tiltak for å fremme kvaliteten i medisinsk koding i spesialisthelsetjenesten. Et sentralt tiltak som er anbefalt er grunnopplæring i medisinsk koding. Direktoratet anbefaler at de regionale helseforetak gjør grunnopplæring obligatorisk for alle som koder. For å bidra til dette er direktoratet i gang med å utvikle et e-læringsprogram som etter planene skal tas i bruk i 2009. Direktoratet arbeider parallelt med oppdatering, harmonisering og samlet publisering av alle retningslinjer om medisinsk koding.

 

 

 

Historikk for revisjoner kodingskvalitet

 

Revisjoner utført av SINTEF, Riksrevisjonen, Helsedirektoratet, Konsernrevisjonene etc.

 

Mange revisjoner - sparsomt med tiltak!

 

Følg lenke til

 

Rapporter fra koderevisjoner 1999-2017