Rapporter fra koderevisjoner 1999-2017

Rapportene er listet i omvendt kronologisk rekkefølge.

Rapport fra Riksrevisjonen 2017

Om Riksrevisjonens undersøking medisinsk kodepraksis i spesialisthelsetjenesten  – Dokument 3:5 (2016−2017)
 
Medisinsk koding betyr å omsette tekstlige beskrivelser av diagnoser og prosedyrer i pasientjournalen til koder. Ved å bruke koder i stedet for vanlige diagnoser kan aktører i helsesektoren bruke informasjonen til statistikk, helseovervåkning og forskning. Et viktig formål med medisinsk koding er derfor å få oversikt over sykdommer i befolkningen, og hvordan forekomsten av sykdommer varierer med tid og sted. Videre danner kodene grunnlag for administrasjon, finansiering, styring og kvalitetssikring av spesialisthelsetjenester i hele beslutningskjeden, fra Helse- og omsorgsdepartementet og ned til de ulike avdelingene ved sykehusene.
 
Målet med undersøkelsen har vært å belyse hvordan helseforetakene sikrer at de medisinske kodene kan brukes til styring og finansiering.

Følgende dokumenter bør studeres:

Pressemelding 28-03-2017: SvakKodekvalitetGarUtOverStyringenAvSpesialisthelsetjenesten.pdf

Sammendrag: Sammendrag35.pdf

Hovedrapport: Dokument 3:5 (2016−2017)

 

Nasjonal internrevisjonen i 2011 - Helsedirektoratet i samarbeid med internrevisjonen i de regionale helseforetakene

pekte på en rekke områder og ga anbefalinger om tiltak for oppfølging av medisinsk til de regionale helseforetakene.

 

Nasjonal internrevisjonen i 2011 - hovedrapport

Helse Sør-Øst styresak av 17/11-2011  Nasjonal Internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene - resultat og oppfølging

Rapport fra Riksrevisjonen 2009

Revisjonen av ISF-tilskuddet for 2008 skulle undersøke om kodekvaliteten ved helseforetakene er forbedret, og om grunnlaget for de statlige bevilgningene er korrekt. Undersøkelsen vurderer ikke kvaliteten på den medisinske behandlingen. Medisinsk undersøkelse og behandling skjer på grunnlag av opplysninger i pasientjournal, og ikke registrering til NPR. Revisjonen omfatter de samme pasientgruppene som var med i 2003-revisjonen, jf. nedenfo.

Undersøkelsen viser at feilkodingen fortsatt er betydelig, og at feilkodingen av hoveddiagnoser fortsatt er på tilnærmet samme nivå som i 2003. I 2008 ble hoveddiagnose feilkodet i 36,2 prosent av oppholdene som inngikk i undersøkelsen, mot 37,8 prosent i 2003. Departementet opplyser å ha jobbet med tiltak på dette området gjennom flere år, men ut ifra resultatene i undersøkelsen stiller Riksrevisjonen spørsmål ved om arbeidet har hatt tilstrekkelig progresjon og prioritet. Undersøkelsen viser at 24,5 prosent av de undersøkte pasientoppholdene er klassifisert i feil diagnoserelatert gruppe (DRG), noe som innebærer at de undersøkte sykehusene isolert sett med riktig medisinsk registrering ville ha fått et annet refusjonsbeløp for nesten hvert fjerde av de undersøkte pasientoppholdene. Etter revisjonen ble DRG-summen for alle opphold totalt redusert med 5,24 prosent mot 5,14 i 2003. Mye av reduksjonen i 2008 skyldes omgruppering fra komplisert til ukomplisert DRG. En komplisert DRG gir høyere utbetaling til helseforetakene. Riksrevisjonen merker seg at til tross for at kvaliteten på koding av diagnoser synes å være noe forbedret, er endringene i DRG-sum likevel høyere i 2008 enn i 2003. Videre vil Riksrevisjonen påpeke at feilkodingen også har konsekvenser for kvaliteten på pasientstatistikken. Svak kodekvalitet bidrar til å redusere tilliten til at pasientstatistikken kan benyttes som grunnlag for planlegging, styring og evaluering av helsetjenestene lokalt og nasjonalt, og begrenser muligheten til å bruke pasientstatistikken til medisinsk forskning.

Rapport fra Riksrevisjonen 2006

Styret og ledelsen i helseforetakene ivaretar ikke i tilstrekkelig grad sitt ansvar for å etablere systemer som sikrer en god kvalitet for koding av diagnoser. En viktig årsak til lav kodekvalitet er at hver tredje lege ikke har fått systematisk opplæring i regelverket. Det er heller ikke etablert rutiner som sikrer at kodingen og kvalitetssikringen er en del av driften. Resultatene fra journalrevisjonen basert på 2003 data i 2004, jf. Dokument nr. 3:2 2004–2005 (November 2004).

Riksrevisjonens undersøkelse tar utgangspunkt i journalrevisjonen som ble gjennomført ved 14 av landets sykehus i 2004. Ved de samme sykehusene ble det i 2005 gjennomført en dokumentanalyse av retningslinjer for medisinsk koding og en spørreskjemaundersøkelse blant legene for å få deres synspunkter på rutinene som skal sikre god kodekvalitet. Ved halvparten av de 14 sykehusene er det i tillegg gjennomført intervjuer med avdelingsledere og andre aktører som er sentrale i kodearbeidet ved sykehusene. I fire av de sju sykehusene er sikkerheten rundt IT-systemene kontrollert. Det er gjennomført en analyse av registerdata fra Norsk Pasientregister (NPR) som omfatter alle landets sykehus. Videre er relevante stortingsdokumenter, regelverk og styringsdokumenter til og fra de regionale helseforetakene analysert.

Journalgjennomgang ved privatsykehus

SINTEF Helse - Norsk pasientregister Desember 2006

 

Håndbok for journalgjennomganger SINTEF Helse
Norsk pasientregister 2006

Rapport fra SINTEF februar 2005

Rapport fra Helsetilsynet juni 2004

Statens helsetilsyn mottok 17. februar 2003 informasjon som kunne tyde på feil i forbindelse med koding av diagnoser hos pasienter behandlet ved Sørlandet sykehus HF i Arendal.

Helsetilsynet gjennomførte et særskilt tilsyn med øre-nese-hals (ønh) -avdelingen og nevrologisk avdeling, Sørlandet sykehus HF Arendal i september 2003. Nevrologisk avdeling ble valgt som referanseavdeling. Helsetilsynet besluttet å føre tilsvarende tilsyn med flere sykehus for å få et mer helhetlig bilde av kodepraksis. Helsetilsynet gjennomførte derfor tilsyn med ønh-avdelingen og nevrologisk avdeling ved Helse Nordmøre og Romsdal HF Molde sjukehus og ved Sykehuset Østfold HF Fredrikstad.

Gjennom tilsynene avdekket Helsetilsynet:

Etter Helsetilsynets vurdering tilsier disse funnene en mangelfull kontroll med grunnlagsmaterialet for beregning av inntekter til sykehusene.

Rapport fra Riksrevisjonen

Dokument nr. 3:2 2004–2005 (November 2004)

Riksrevisjonens kontroll med statsrådens (departementets) forvaltning av statens interesser i selskaper, banker mv. for 2003

Kontroll av den medisinske kodingen i sykehusene som danner grunnlaget for innsatsstyrt finansiering (ISF)

Journalrevisjon av 1 400 tilfeldig utvalgte pasientjournaler for 2003 viste en høy andel feil i kodingen. Resultatene framgår av Dokument nr. 3:2 (2004-2005).
Riksrevisjonen mente at det samlet sett var knyttet stor usikkerhet til kvaliteten både medisinske kodene som dannet grunnlaget for finansieringen av de regionale helseforetakene i 2003.

RAPPORT fra SINTEF juni 2003

Rapport fra Riksrevisjonen februar 2002

Utdrag fra pressemelding:

Innsatsstyrt finansiering av somatiske sykehus

En undersøkelse fra Riksrevisjonen viser at svært mange sykehus mangler informasjon som er helt nødvendig for at ordningen med innsatsstyrt finansiering skal fungere som forutsatt. Blant annet gjelder dette opplysninger om ressursutnyttelse og ventelistepasienter. Etter Riksrevisjonens vurdering har dette redusert muligheten for fullt ut å få utnyttet potensialet i finansieringsordningen for å få behandlet flere pasienter.

Stortinget fikk overlevert Dok. nr. 3:6 (2001-2002) - Riksrevisjonens undersøkelse av innsatsstyrt finansiering av somatiske sykehus 14. februar 2002.  

KITH bidro Riksrevisjonen i dette arbeidet, som ble gjort på grunnlag av 1999-data.

Rapport fra Fylkesrevisjonen i Sør Trøndelag 2000:

Fylkesrevisjonen gjennomførte sommeren og høsten 2000 et forvaltningsrevisjonsprosjekt som fokuserte på ordningen med innsatsstyrt finansiering (ISF). Formålet med prosjektet var å bidra til en kodepraksis ved de somatiske sykehusene som var i samsvar med gjeldende regelverk og sikret sykehusene korrekt ISF-refusjon. Foruten å foreta en begrenset undersøkelse av selve kvaliteten på den medisinske kodingen som dannet grunnlag for ISF-utbetalingene søkte fylkesrevisjonen å kartlegge og vurdere sykehusenes opplæringtiltak innenfor ISF-ordningen og sykehusenes egen kvalitetssikring av koding.   KITH bidro Fylkesrevisjonen i Sør-Trøndelag i dette arbeidet, som ble gjort på grunnlag av data fra første halvår 2000.  I denne undersøkelsen var det registrert feil hoveddiagnose i 35 prosent av pasientoppholdene.