Tidsskr Nor Lægeforen nr, 6, 1998;118

Mitt og ditt i datanett

Wagle AM, Ødegaard M jr.

Opphavsrett i en digital verden

640 s, tab, ill. Oslo: Cappelen Akademisk For-

lag 1997. Pris NOK 448

Forfatterne illustrerer i denne boken tydelig at juridiske og tekniske begrepsavklaringer og utredninger av tilhørende rettighetsforhold er et komplisert område. Et tilsynelatende avgrenset tema krever et omfattende sideantall.

Boken minner mest om en juridisk lærebok. Forordet av Jon Bing setter dagens problemer i et historisk perspektiv og viser at opphavsrett og rettsregler alltid har stått i et dialogforhold til teknisk utvikling. Innholdsoversikten viser at utredninger innen området opphavsrettigheter for åndsverk krever både juridisk og teknisk innsikt. Boken utgis med praktisk og økonomisk støtte fra en rekke offentlige og private institusjoner og selskaper.

Målgruppen er primært studenter og profesjonelle innen de juridiske fag, men alle med spørsmål innen opphavsrett og rettighetsadministrasjon kan få behov for en slik systematisk oppslagsbok. Mange brukere av dataprogrammer, Internett, disketter og CD-brennere burde kanskje vurdere konsekvensene av piratkopiering og spredning av programmer, tekster, lyd og bilder som ofte er underlagt opphavsrett.

I bokens første 500 sider omtales juridiske forhold, deretter følger 100 sider teknisk informasjon om datamaskiner, datamaskinprogrammer, databaser og Internett. Til sist gis en oversikt over litteratur, lover, internasjonale dokumenter og lister over et stort antall dommer, kjennelser og rettspraksis. Ved hjelp av boken kan man skaffe seg et overblikk over et komplisert juridisk fagfelt og gjeldende reglement, ikke minst gjennom omtale av mange internasjonale konvensjoner og norsk, nordisk og europeisk rettspraksis.

Boken har en innholdsoversikt på 20 sider, samt noen tabeller og figurer for å illustrere noen begreper med tilhørende termer og paragrafer. Den er sparsomt illustrert, men har en solid innbinding, tiltalende papirkvalitet og layout. Mange av overskriftene skaper behov for å lese videre: Gjelder opphavsrett på Internett? Hva omfattes av begrepet datamaskinprogram? Rettslig karakteristikk av en database. Er HTLM-koding dataprogrammering? Slike problemstillinger bør rettes til jurister med kunnskaper om opphavsrett heller enn til dataspesialister. Et godt alternativ er å lese noen av kapitlene i denne boken. Det er ikke vanskelig å spå om fremtiden dersom hobbyen er plagiater og piratkopiering. Eksempler fra en rekke rettsavgjørelser viser at utsiktene er bøter og fengsel.

Forfatterne takker mange personer for gode råd på veien frem til ferdig bok. Dersom de juridiske temaene er like solide som den systematiske og oversiktlige fremstillingen av datamaskiners indre liv og mange muligheter, borger det for god kvalitet.

For leger flest er det viktigst å vite at boken finnes og håpe at fagbiblioteket anskaffer den. Da kan du bla litt i boken og finne svar på om HTML-koding er et datamaskinprogram og et åndsverk eller om du fritt kan kopiere kode fra Internett.

Arnt Ole Ree

Medtek

Sandefjord