MSIS-RAPPORT UKE 44, 1995

UTBRUDD AV ENTEROHEMORAGISK E. COLI (EHEC)-INFEKSJON I
SVERIGE

Fra Smittskyddsinstitutet (SMI) har vi fått opplysning om et
utbrudd av sykdom forårsaket av enterohemoragisk E. coli
(EHEC), majoriteten verifisert til å være O157:H7. Pr.
2.11.95 var 36 tilfeller kjent. De fleste tilfellene er hos
barn. Utbruddet begynte i juli i år. Fra juli til september
hadde man syv tilfeller, hvorav kun ett var smittet
utenlands. Flere utviklet hemolytisk-uremisk syndrom (HUS)
med blodig diare og et alvorlig sykdomsbilde som inkluderer
nyreaffeksjon. Tilfellene har vært meldt fra hele åtte
landsting fra Dalarne til Skåne. Man har nå satt igang en
case-control-undersøkelse for å kunne fastslå årsaken til
sykdomsutbruddet.
Reservoaret for E. coli O157:H7 er dyr, særlig storfe som kan
være symptomfrie bærere. Bakterien er isolert fra store deler
av verden og har særlig vært sett i forbindelse med
biffkjøtt/hamburgere. De fleste utbruddene hos mennesker er
forårsaket av utilstrekkelig oppvarmet kjøttdeig av storfe,
men også upasteurisert melk, eplesaft og forurenset vann har
gitt sykdom. Blant landene hvor sykdommen er mest utbredt er
USA, Canada, Australia og Storbritannia. Til MSIS var det
meldt ett tilfelle i 1994. Dette dreide seg om en pasient som
hadde fortært storfekjøtt i Storbritannia. Hittil i 1995 har
MSIS ikke mottatt noen slike meldinger.
Vi vil minne om at sykdommen er nominativt meldingspliktig
under pkt. 2, mage-tarmsykdommer i kategorien enteropatogen
E. coli-enteritt hvor vi i MSIS også har inkludert sykdom
forårsaket av EHEC. Vi vil oppfordre leger som har pasienter
med akutt sykdom karakterisert av alvorlig, eventuelt  blodig
diare om å være liberale med å ta avføringsprøver til
mikrobiologisk undersøkelse. Informasjon om klinikk og
eventuell mistanke om EHEC må anføres, da undersøkelse m.h.p.
EHEC ikke inngår i laboratorienes vanlige rutineoppsett.
(Viggo Hasseltvedt)


Folkehelsa:Sinding-Larsen/Hasseltvedt:tlf 22042643

KOLERA PÅ KAPP VERDE

Kapp Verde, som består av 10 øyer, hvorav en ubebodd, ligger
500 km utenfor vestkysten av Senegal. Landets samlede areal
er 4 033 kvadratkilometer, og befolkningen er anslått til 380
000 innbyggere. Daglig er det anseelige forflytninger av
befolkningen, særlig mellom øya Santiago og de andre øyene.

Et tilfelle av kolera ble diagnostisert på Agostinho Neto
sykehus i Praia (øya Santiago) 15.11.94 og bekreftet av
Pasteurinstituttet i Dakar til å være forårsaket av V.
cholerae serogruppe O1, biotype El Tor serotype Ogawa. Den
siste koleraepidemien på Kapp Verde var i 1976.

Siden november 1994 har kolera vært til stede på Kapp Verde,
og nye tilfeller har vært registrert ukentlig. Totalt 11 465
tilfeller og 241 dødsfall (dødelighet 2,1%) er registrert
inntil 8.10.95. Vibrionen er følsom for doxycyclin og
tetracycliner, men resistent overfor cotrimoxazol. På tross
av kontrolltiltak sprer epidemien seg fortsatt. Syv av de 9
bebodde øyene er for tiden rammet. Det har vært en markant
økning i antall tilfeller siden juni 1995.


Folkehelsa:Sinding-Larsen/Hasseltvedt:tlf 22042643

INFLUENSASESONGEN 1995-96

Det er enda lite influensa i Europa og Nord-Amerika.  Det
eneste unntaket er Storbritannia.  Det er påvist
influensavirus A(H3N2) i Syd-England i forbindelse med
utbrudd blant annet ved kostskoler.  I Skottland er det
økning i antall klinisk meldte tilfeller.

I Norge er det pr. 7. november ingen laboratorieverifiserte
tilfeller av influensa, og antall meldinger av
influensalignende sykdom viser heller ingen særlig økning
enda.

(Liv Birkeland Flugsrud, Avd. for virologi/WHO
influensakontakt for SØ- Midt- og N-Norge, Viggo Hasseltvedt,
Seksjon for forebyggende infeksjonsmedisin).


Folkehelsa:Sinding-Larsen/Hasseltvedt:tlf 22042643

UIDENTIFISERT SYKOM I NICARAGUA/HONDURAS

Helsemyndighetene i Nicaragua har nedsatt en gruppe som skal
fastslå årsaken til en sykdom som har rammet hundrevis av
innbyggere i Achuapa-området og forårsaket 15 dødsfall. Det
foreligger usikre rapporter om lignende tilfeller i Honduras.
I tillegg arbeider helsespesialister fra WHOs regionskontor for
Amerika og Pan American Health Organization (AMRO/PAHO)
allerede sammen i Nicaragua med personale fra
helsedepartementet. Arbeidsgruppen omfatter epidemiologer og en
entomolog fra Centers for Disease Control and Prevention (CDC),
Atlanta, Georgia, USA og vitenskapsmenn fra Kuba. Arbeidsgruppen
studerer denne ukjente sykdommens natur og opprinnelse.
Symptomer varierer fra høy feber til indre blødninger.
Tester foretatt ved CDCs laboratorier i Fort Collins, Colorado har
vært negative for dengue. Dette har bekreftet de foreløpige
undersøkelsene fra Achuapa. CDC-laboratorier tester serumprøver
m.h.p. flått- og myggbårne virus som forårsaker hemoragisk feber.
(Fra Weekly Epidemiological Record nr. 44/95)


Folkehelsa:Sinding-Larsen/Hasseltvedt:tlf 22042643

POSTNUMMER OG EPIDEMIOLOGI

I større kommuner kan det være vanskelig å holde oversikt
over helseforhold. I forbindelse med en lokal
mycoplasmaepidemi i Sandefjord vinteren 94/95 hadde vi nytte
av å identifisere bosted ved hjelp av postnummer.

Sandefjord har 37 000 innbyggere og er delt inn i 25
postnummerdistrikt. Antall innbyggere pr. distrikt varierer
mellom 470 og 2605 innbyggere. De fleste distriktene har
mellom 1 000 og 2 000. Identifisering i postnummerdistrikt er
nyttig i lokal epidemiologi fordi: Det er en passende befolk-
ningsstørrelse, det er anonymt og de fleste kjenner sitt
postnummer. Det registreres dessuten ved personregistrering,
- også ved vårt mikrobiologiske laboratorium ved Vestfold
sentralsykehus.

I desember -94 meldte skole, helsesøster og allmennlege
mistanke om økt sykelighet og tegn til luftveisinfeksjon hos
elever ved en av barneskolene. I første omgang avtalte vi at
skolen skulle informere foresatte om økt oppmerksomhet på
luftveisinfeksjon hos elever ved skolen. Allmennlegene fikk
samme informasjon i eget brev og ble oppfordret til å ta
serologiske prøver av alle (ikke bare de i nærheten av
skolen).

I januar -95 var det fremdeles mange syke barn med langvarig
hoste. For å få oversikt over situasjonen gjennomførte vi en
spørreundersøkelse om symptomer som er vanlige ved
Mycoplasma/Chlamydia pneumoniae-infeksjoner i luftveiene. Vi
spurte foresatte til alle elevene, og fikk svar fra 258 av
totalt 279, dvs 92% av elevene. Svarene ble registrert i
databaseprogrammet Epi-Info i helseseksjonen. Tre av klassene
hadde mange elever med tegn til luftveisinfeksjon.
Mikrobiologisk laboratorium ved Vestfold sentralsykehus ga
oss liste over alle positive mycoplasma- og chlamydiaprøver
(IgM eller KBR) fra Sandefjord i perioden nov. - 94 til jan.
-95. Pasientene var kun identifisert med postnummer.

Atten pasienter hadde positiv test for mycoplasma antistoff
og seks hadde positive prøver for chlamydia i Sandefjord i
denne perioden. Ni pasienter (50%) av de med positiv
mycoplasmaprøve og en pasient med positiv chlamydiaprøve
hadde bolig i de tre postnummersonene rundt den aktuelle
skolen. Befolkningen i de tre sonene utgjør 12,6% av
befolkningen. Det var altså en relativ overhyppighet av
mycoplasmainfeksjon i dette området. Chlamydiatilfellene
fordelte seg jevnt over byen. Det var med andre ord en
sannsynlig mycoplasmaepidemi.

Avslutningsvis sendte vi brev til de elevene som hadde hostet
i mer enn 2 uker ved tidspunktet for spørreundersøkelsen, og
som ikke hadde vært til lege. De ble oppfordret til å ta
kontakt med egen lege. Legene ble også informert.

Etter dette har vi digitalisert inn kommunekartet med
postnummersoner i Epi Map, som brukes sammen med Epi Info,
klar til neste epidemi.

(Svein Lie, helsesjef i Sandefjord)


Folkehelsa:Sinding-Larsen/Hasseltvedt:tlf 22042643