METODIKK VED GJENNOMFØRING AV
VITENSKAPELIGE UNDERSØKELSER - 
MOMENTLISTE
av ass.fylkeslege Vegard Høgli
(basisliste for introduksjonskurs i epidemiologi og statistikk)Faser:

 1. Planlegging (Lage protokoll (oppskrift))

 2. Datainnsamling

 3. Databearbeidelse

 4. Vurdering av resultatet

 5. Rapportskriving


Forberedende arbeid:
Klargjøre undersøkelsens formål.  Litteraturlesing.

l.  Planlegging


Utforming av spørreskjema bør utprøves en eller flere ganger med pilotundersøkelser på små grupper.  Søk råd og veiledning hos flere under utarbeidelsen, ta med deg det beste av råd, men vurder selv (det kan lett vokse deg over hodet, hvis du skal ta hensyn til alle gode råd)

Husk at spørsmål skal ha en logisk rekkefølge, unngå ledende
spørsmål.

Det er fornuftig å sette av plass til frie kommentarer.  Det
kan ofte gi verdifull tilleggsinformasjon.

PROTOKOLL

Oppskrift (beskrivelse) som skal foreligge skriftlig, før en tar til med undersøkelse. Skal være kort, maksimalt 3 - 4 sider.


2. Datainnsamling

3. Databearbeidelse

4. Vurdering av resultater
Sjekke resultater mot hypoteser. Lete etter confounding variables.

5. Rapportskriving
Se Tidsskrift for Den norske lægeforenings veiledning for artikkelforfattere.

Disposisjon:
 1. Overskrift - dekkende og konsis

 2. Ingress - kort sammendrag med hovedfunn

 3. Bakgrunn - kort

 4. Materiale og metoder

 5. Beskrivelse av funn, med få utvalgte tabeller

 6. Diskusjon. Drøft også feilkilder

 7. Eventuell konklusjon

 8. Referanseliste


Om bruk av tabeller:
Ofte en syntese av flere tabeller. Ikke trett leseren med for mange tabeller. En tabell skal kunne leses uavhengig av teksten. Obs fullstendige og dekkende tabelloverskrifter og kolonnetitler.

I mange tilfeller kan en grafisk fremstilling være illustrativ, men må være lettfattelig.

Diskusjonsdelen er en viktig del av rapporten. Her skal en trekke essensen ut av funnene. Ikke gjenta tabellene, men forklar hva innholdet formidler. Vis til andres arbeid der det er naturlig (litteraturreferanse).

Sluttråd
Trekk ut det vesentligste. Arbeid med språk og logikk. Unngå rotete fremstillinger.
Har du testet hypotesen?
Er det samsvar mellom protokoll og undersøkelse?Vegard Høgli, 1993-1997