Kodeverk - typer og tilhørende definisjoner

Definisjonene er sammenstilt basert på flere kilder og drøftet med Jostein Ven. Kommentarer rettes til Arnt Ole Ree, ree@medtek.no.


Terminologi
er en systematisert samling av ord og uttrykk (termer) for en bestemt vitenskap. Terminologi finnes tradisjonelt i form av en liste eller
en trestruktur som ikke er kodet.
En terminologi kan omfatte begreper, begrepsrelasjoner, definisjoner og termer.

Begrep: Kunnskapsenhet som er dannet gjennom en unik kombinasjon av kjennetegn [ISO 1087-1 (2000)]

Kodeverk
er en samling av begreper (gruppering av objekter), men hver beskrivelse er ledsaget av en kode, som kan være
tall og/eller bokstaver. Eksempel på enkle kodeverk er f.eks. lister for kontakttype, hastegrad, tjenestetyper, fagområde etc.
i form av en kode og en kodetekst.

I helsetjenesten brukes for enkelhets skyld brukes begrepet ‘Kodeverk’ om alle publiserte klassifikasjoner og terminologier som beskriver medisinske eller administrative termer på en strukturert måte, ved bruk av en kode og en term for hvert begrep. Eksempler er ICD-10, ICPC-2, SNOMED-CT, NCMP, NCSP og ATC.

Klassifikasjon
er en tildeling av termer i grupper basert på karakteristika som er felles f.eks opprinnelse, sammensetning, struktur og funksjon (ISO 11179-1)
En klassifikasjon er altså
er en systematisk og formålsbestemt hierarkisk gruppering av begreper i klasser etter ett eller flere kriterier (akser, dimensjoner, hierarki).
Klassene i en klassifikasjon kan ha en tilordnet kode. Klassifikasjoner omtales også ofte som kodeverk, siden hver klasse har en tilordnet kode.
Klassifikasjoner benyttes til å beskrive og sortere objekter (f.eks. individer, ting, handlinger, forhold og fenomener).
F.eks. er ICD-10 en sykdomsklassifikasjon, som grupperer sykdom, skader og lidelser som har endel sentrale fellestrekk i overordnede grupper for statistiske formål.

Nomenklatur
er en samling av betegnelser (ord, navn, faguttrykk) for forskjellige gjenstander/tilstander i en vitenskapelig gren.
I en nomenklatur blir f.eks. medisinske begreper tildelt en kode og begrepene kan etter bestemte regler kombineres.
Betegnelsen nomenklatur benyttes ikke så ofte i dag. I medisinen er nomenklatur mest brukt innen anatomien.

SNOMED CT (Systemized Nomenclature of Medicine – Clinical Terms) er et eksempel på en systematisert nomenklatur.
Bakenfor SNOMED CT ligger det imidlertid en polyhierarkisk ontologi (begrepsmodell) som bestemmer hvilke typer begreper som
finnes/kan lages i SNOMED CT, og hvordan de kan kombineres.  SNOMED CT omtales oftest som en helsefaglig terminologi.

Forskjellen på en klassifikasjon og en nomenklatur
er at klassifikasjonens formål er å lage klasser/kontainere som man kan klassifisere kliniske ideér/beskrivelser inn i.
Terminologier/kontrollerte vokabularer/nomenklaturer inneholder beskrivelser for kliniske ideér, og har f.eks. ikke 
klasser for "Ikke klassifisert annet sted".
I klassifikasjoner er kodene forutbestemt, mens i en nomenklatur kan brukeren kombinere koder for alle involverte aspekter.
Gjenfinning av informasjon som er kodet iht. en klassifikasjon er relativt enkelt, selv i en omfattende database.
Gjenfinning av informasjon basert på en nomenklatur eller på en terminologi basert på en ontologi, er vanskelig på grunn av
den store frihetsgrad som fører til komplekse kombinasjoner.

Ontologi
Nettverk av begreper der hvert begrep defineres ut fra dets relasjoner til andre begreper.
Definisjonen av et begrep i en ontologi kan prosesseres maskinet.
Begrepsmodellen i SNOMED CT er en ontologi.

Hierarki
Hierarki - struktur basert på å kategorisere begreper i foreldre-barn-strukturer (nedadstigende som i et slektstre).

Polyhierarki - struktur basert på at hvert begrep kan ha mange "foreldre".

SNOMED CT - sentrale definisjoner

SNOMED CT er en internasjonal ontologibasert klinisk terminologi. Formålet med SNOMED CT er detaljert registrering av pasientopplysninger i elektronisk pasientjournal.

Se ovenfor for definisjoner av terminologi, ontologi, polyhierarki

Ved bruk av SNOMED CT er det ofte behov for å kombinere flere begreper og/eller å angi tilleggsopplysninger for å beskrive aktuelle situasjon eller fenomen.

Pre-koordinering vil si at man etablerer en nytt, unikt begrep som er sammensatt av flere kliniske begrep. Ved prekoordinering lages det et sammensatt begrep i SNOMED CT som kan refereres til ved én unik identifikator.

Post-koordinering vil si å kombinere to eller flere begreper for å definere mer presist uttrykk. I motsetning til prekoordinering har det nye uttrykket ikke en egen selvstendig identifikator. Begrepet er en kombinasjon av to begreper med hver sin ID, som for eksempel kan defineres av kliniker direkte i dokumentasjonsprosessen. Post-koordinering er begrenset av tillatte kombinasjoner i henhold til konseptmodellen.  

SNOMED CT expression vil si å kombinere to eller flere begreper for å definere et komplekst uttrykk ved hjelp av SNOMED CT. I motsetning til pre-koordinering har det nye uttrykket ikke en egen selvstendig kode, og i motsetning til post-koordinering er komposisjon av et nytt expression ikke begrenset av konseptmodellen i SNOMED CT (kan f.eks. benytte andre kodeverk i uttrykket).

Expression Constraint Language er et eksempel på et formelt språk som bruker ontologiens relasjoner for å kunne beskrive begrep maskinelt.