Sjekkliste ved kritisk gjennomgang av medisinske artikler

Bruk av sjekklisten forutsetter grunnleggende kunnskap i statistikk og epidemiologi

 1. Formål med eller hypotese for studien
  1. Hva er formålet med studien?
  2. Hvilke variable skal måles eller hvilke sammenligninger skal gjøres?
  3. Hvilken befolkningsgruppe ønsker forskerne å si noe om gjennom denne studien?
 2. Studiedesign
  1. Studien kan ha en av følgende studiedesign:
   1. Eksperiment
   2. Ukontrollert studie av enkelttilfeller (deskriptiv undersøkelse)
   3. Kohortstudie
   4. Case/control-studie
   5. Cross-sectional study
   6. Økologisk studie
  2. Tegn et flytdiagram av utvalgsprosedyrene
  3. Dersom to grupper skal sammenlignes, avgjør om gruppene er sammenlignbare
   1. vedrørende utvelgelse
   2. utvelgelsesskjevhet
   3. vedrørende relevante demografiske og kliniske karakteristika
   4. confounding variable
   5. vedrørende målemetoder, kriterier, responsnivå etc.
   6. observasjonsskjevhet
  4. Hvis studien avdekket skjevheter, hvilke tiltak ble iverksatt for å korrigere dem?
  5. Er det etiske problemer med studien?
 3. Observasjoner
  1. Er det klare definisjoner på diagnostiske kriterier, målinger og resultater?
  2. Måler en det en har til hensikt å måle?
  3. Er observasjonene pålitelige (reproduserbare)?
  4. Er det systematiske feil i observasjonene?
 4. Presentasjon av funnene
  1. Er det funnene presentert tilstrekkelig detaljert slik at leseren kan gjøre sine egne vurderinger av dem?
  2. Er tallene konsistente?
   1. Er summeringer korrekte, stemmer teksten med tabellene etc.
 5. Analyse
  1. Er dataene så gode at de fortjener statistisk analyse?
   1. Hvis så er tilfelle, er det valgt korrekte statistiske analyser, og er det gjort korrekt fortolkning av resultatene?
  2. Er det gjort tilstrekkelige analyser for å utelukke at confoundere kan være årsak til funnene?
 6. Konklusjoner
  1. Hvilke konklusjoner kan man gjøre på grunnlag av funnene?
  2. Hvilke kan man ikke gjøre?
  3. Er konklusjonene relevante i forhold til forfatternes hypotese?
 7. Konstruktiv kritikk
  1. Hva er den største styrken med studien?
  2. Hva er den største svakheten ved studien?
  3. Forestill deg at du selv vil gjennomføre en studie for å finne svar på spørsmålene som ble stilt i denne studien
   1. Beskriv hypotesen så nøyaktig som mulig
   2. Foreslå design, observasjonskriterier og analysetype som vil kunne gi pålitelig og velbegrunnet informasjon som er relevante til de spørsmål studien stiller
 8. Bidrag til å bedre folkehelsen
  1. Vurder i hvilken grad ressursene som er satt inn i studien står i samsvar med sannsynlig gevinst i form av å heve folkehelsen
  2. Vurder i hvilken grad den medisinskfaglige konklusjonen kan bidra til bedring av folkehelsen