Tidsskr Nor Lægeforen nr. 20, 1996;116

Informasjonsteknologiens utvikling i et strategisk perspektiv

Haraldsen A. Den digitale revolusjon. 256 s, tab, ill. Oslo: Tano, 1996. Pris NOK 248

I boken Den digitale revolusjon beskrives de siste tiårs teknologiske og økonomiske paradigmeskifter i data- og telebransjen. I motsetning til den industrielle revolusjon, hvor effekten utspant seg over mange år, kommer virkningen av den digitale revolusjon omtrent umiddelbart.

Forfatteren Arild Haraldsen henvender seg primært til bedriftsledere, IT-sjefer, politikere og studenter innen økonomiske og tekniske fag, med vekt på strategi og informasjonsbehandling. Den passer både for nybegynnere som raskt ønsker et overblikk over fagfeltet og utviklingen, men inneholder også stoff for erfarne i bransjen.

Boken gir et spennende oversiktsbilde over den teknologiske utvikling og forklarer de endringsprosesser som stadig er i gang, både innen data-, tele- og multimediebransjen. Kapitlet om Internett er velskrevet og forklarer begreper, teknikker og praktisk bruk av det globale nettverk på en lettfattelig måte. Teknologiske og forretningsmessige fremtidsmuligheter omtales nøkternt. Fremtiden i IT- sammenheng kommer oftest om få år. Derfor er både nasjoners og bedrifters strategiske valg og evne til omstilling i takt med utviklingen sjebnesvangre. Det strategiske ligger i hvordan man kan nyttiggjøre seg teknologien på en bedre måte enn andre.

Forfatteren ønsker å presentere en telepolitisk visjon og samtidig utfordre våre politikere til å tenke nytt og å engasjere seg i den samfunnsøkonomiske betydning av informasjonsrevolusjonen. Dette er etter forfatterens mening nødvendig for å skape ny økonomisk vekst. For de fleste lesere blir det litt for mye stoff om global og lokal telepolitikk.

Boken er lettlest og oversiktlig med 15 kapitler utstyrt med lett forståelige tabeller og illustrasjoner. Overskriftene er fengende og temaene angår alle: Banker uten skranker, butikker uten hyller, bøker uten permer, klasserom uten vegger. Vi opplever det allerede og forstår markedskonsekvensene. Strategisk er det ikke lurt med drift av postkontorer som ikke har post.

Etter å ha lest boken har man en bedre forståelse av de mange tekniske og markedsmessige omveltninger de siste årene. Forfatteren har vektlagt valg av ulike strategier som forklaringsmodell. Når spillteori, paradigmeteori og endogen vekstteori benyttes som analysemodeller på dette området, forklares utviklingen på en måte man neppe har reflektert over tidligere. Markedet styres like mye av strategiske mekanismer som teknologiske nyvinninger og smarte forretningsideer.

Kapitlene om de strategiske forutsetninger, om det markedsmessige paradigmeskifte og om programvareleverandørenes vekst og fall har paralleller og tilsvarende effekter i helsevesenet. Aktører er ikke ukjent verken med spillteori, strategitenking eller teknologiske paradigmeskifter. Bruk derfor tiden før sykehusene kommer på Internett til strategisk planlegging av det digitale sykehus. Den digitale revolusjon er kommet. Å starte med bokutgaven kan være lurt!

Arnt Ole Ree