Kopi av henv. fra Helse Sør-Øst RHF til NUIT (Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren), Helsedirektoratet

 

Forslag til ny mal for epikrise - spesielt mht diagnosebeskrivelser ("koder ut av epikrisene")

Sendt: 06.04.2014

Postmottak NUIT <nuit@helsedir.no>

Helsedirektoratet v/ sekretariatet for NUIT

På vegne av direktør for Teknologi og eHelse i Helse Sør-Øst RHF, Thomas Bagley, følger vedlagt et forslag til NUIT om  revisjon av mal for epikrise. Forslaget gjelder først og fremst det faglige innholdet, som når dette er drøftet og fastsatt trolig vil medføre en mindre justering i elektronisk melding for epikriser med tilhørende endringer i aktuelle elektroniske løsninger for håndtering av epikrise.

Helsedirektoratets Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene (2011) anbefaler at det nasjonalt bør vurderes om koblingen mellom koding og utsending av epikrise er nødvendig for å ivareta enten formålet med epikrisen eller formålet med den medisinske kodingen. Problemstillingen har de siste årene vært drøftet i ulike fagmiljøer og fora både regionalt og nasjonalt og det foreligger et forslag til endring av gjeldende mal for epikrise mht. diagnosebeskrivelser samt andre endringer. Hensikten med epikrisen er å informere mottakeren tilstrekkelig for videre oppfølging av pasienten, mens hensikten med kodene er rapportering til sentrale registre. Diagnosen bør utrykkes tekstlig, korrekt formulert etter faglige kriterier. Bruk av diagnosekoder i epikrisen finnes det ingen gode grunner for.

Det vises til telefonisk avtale om at forslaget kommer litt etter innmeldingsfristen.

Med vennlig hilsen
Arnt Ole Ree

Fagsjef klinisk IKT
Teknologi og eHelse

Helse Sør-Øst RHF

PB 404, 2303 Hamar - Besøksadresse: Parkgata 36 Hamar
arnt.ole.ree@helse-sorost.no - postmottak@helse-sorost.no

Vedlegg:

Epikrise/HSO_epikrisemelding_v5_NUIT_Innmeldingsskjema.pdf

Epikrise/Vedlegg_1_Forslag_om_ny_mal_for_epikrise_HSO_til_NUIT.pdf

Epikrise/Vedlegg_3_til_forslag_om_ny_mal_for_epikrise_HSO_til_NUIT.pdf

Epikrise/08-01760-26_Bedre_kvalitet_i_medisinsk_koding_Forslag_til_ny_mal_epikriser.pdf